Български   English
КонтактиПравна информацияКарта на сайта

Пулмология    •   Имунология    •   УНГ    •   Дерматология    •   Педиатрия    •   БЪРТА/BULSAR

Предмет на дейност

 • Дейност по обединение на физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование с опит, интереси и професионална дейност в различните областти на клиничната и приложна алергология - клинична алергология, клинична имунология, дерматология, пулмология, отприноларингология, гастроентерология, педиатрия, диетология и хранене, токсикология, професионални болести, анестизиология и реанимация и др.
 • Дейност по популяризиране, научно развитие и подобряване на диагностиката, лечението и профилактиката на пациентите с алергични болести чрез създаване на условия за професионално и научно сътрудничество между медицински и здравни специалисти с интереси и професионална дейност в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност, спомагаща за развитието клиничната и приложна алергология задълбочаване на сътрудничеството и обмена със сходни организации в България и чужбина.
 • Дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи, норми, стандарти в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на клиничната и приложна алергология чрез продължаващото медицинско обучение при условия и ред, определени в нормативни актове.
 • Дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред заинтересовани лица и компетентните органи в страната, както и пред европейски партньори в сферата на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по развитие на професионалните интереси на членовете си.
 • Подпомага медицинските университети в страната, както и други образователни структури при осъществяване на лицензирането на медицинските дейности в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по популяризиране на концепцията, принципите и методите на клиничната и приложна алергология и необходимостта от сътрудничество между различни специалисти за по-добрите и съвременни диагностика, лечение и профилактика на алергично болните.
 • Дейност по усвояване на нови научни и практически знания, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по повишаване на квалификацията и продължаващо обучение в областта на клиничната и приложна алергология за медицински и други специалисти, лекари-специализанти чрез продължаващото медицинско обучение при условия и ред, определени в нормативни актове.
 • Дейност по изготвяне на предложения за въвеждане на стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност за разработване и предоставяне на експертни становища, програми, диагностични и терапевтични ръководства в областта клиничната и приложна алергология.
 • Дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи, норми, стандарти в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред заинтересовани лица и компетентните органи в страната, както и пред европейски партньори в сферата на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност по развитие на професионалните интереси на членовете си.
 • Дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски партньори за продължаващото медицинско обучение в сферата на клиничната и приложна алергология.
 • Дейност провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването, отнасящи се до алергично болните и оказване на необходимата им помощ чрез изграждане на правила за връзки и взаимодействие между различните медицински и здравни специалисти. Улесняване достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на клиничната и приложна алергология.
 • Спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването, касаещи клиничната и приложна алергология.